java, آموزش قدم به قدم جاوا, جاوا

دستور شرطی if در جاوا (control statment)

دستور شرطی if در جاوا

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش دستور شرطی if در جاوا میپردازد. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی جاوا و آشنایی با جاوا است.

تصمیم گیری در جاوا

ساختار تصمیم گیری بدین صورت است که با یک یا چندین شرط همراه است و با ارزیابی شروط نتیجه مناسب میگیریم. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است که نتیجه گیری که ما انجام میدهیم فقط بر اساس یکی از شروط است و بقیه شرط ها پذیرفته نیست و آنها رد شده اند. در جاوا تصمیم گیری به صورت ذکر شده است. ساختار تصمیم گیری در بسیاری از زبان های برنامه نویسی به صورت تصویر زیر است.


در زبان برنامه نویسی جاوا کلمات کلیدی زیر را برای تصمیم گیری قرار داده است:

  1. If
  2. If – else
  3. If های تو در تو
  4. Switch

در این آموزش به توضیح if و if-else میپردازیم.

دستور شرطی if در جاوا

معمولا بعد از if به صورت اختیاری واژه else را قرار میدهند این هم برای زمانی است که شرط if درست نباشد برنامه وارد else میشود. نحوه نوشتار if به صورت زیر است.

if ( bolean condition) { 

} else { 

}

اگر Boolean condition درست باشد قسمت  if اجرا میشود و در غیر این صورت قسمت else.

مثال دستور شرطی if در جاوا بسیار زیاد است و ما ساده ترین نوع سعی در معرفی این دستور داریم. مثال زیر چک میکند متغیر x بزرگتر از 5 است یا خیر.

public static void main(String[] args) {    

       int x = 10;       

    if (x > 5) {       

        System.out.println("if statement");           } 

else {    

           System.out.println("else statement");  

         }    

  }

کد بالا اگر متغیر x بزرگتر از 5 باشد if statement را چاپ میکند. در غیر این صورت else statement را چاپ می کند.

دستور if-else if بدین صورت است که ما چندین شرط داریم بجای یک شرط. در چنین حالتی بجای اینکه چندین if به صورت جداگانه قرار دهیم از دستور if-else if استفاده میکنیم.  نحوه نوشتار if- else if به صورت زیر است.

if(Boolean_expression 1){  

  //Executes when the Boolean expression 1 is true

 }

else if(Boolean_expression 2){   

 //Executes when the Boolean expression 2 is true 

}

else if(Boolean_expression 3){  

  //Executes when the Boolean expression 3 is true 

}

else {  

  //Executes when the none of the above condition is true.

 }

در مثال زیر متغیر x اگر برابر با 10 بود وارد if اول میشود و اگر برابر 20 بود وارد else if اول و اگر برابر 30 بود وارد else if دوم و اگر …….. .

public static void main(String[] args) {

 int x = 10; if (x == 10) {

 System.out.print("Value of X is 10"); 

} 

else if (x == 20) { 

System.out.print("Value of X is 20");

 } else if (x == 30) {

 System.out.print("Value of X is 30"); 

}

 else { System.out.print("This is else statement"); 

} 

}

وقتی از if-else if استفاده میکنید چند نکته را به یاد داشته باشید:

  • یک if میتواند هیچ یا چندین else if بعد از خود داشته باشد.
  • یک if میتواند هیچ یا یک else بعد از خود داشته باشد.
  • وقتی یکی از شرطهای else if درست بود بقیه شرط ها بررسی نمیشود یا به زبان دیگر، جاوا در if else if فقط وارد یکی از if یا else if ها میشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *