توسط سعید غریبی

ضرب اعداد مختلط در سی شارپ (Complex Numbers)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ضرب اعداد مختلط در سی شارپ همراهی کنید. طبق روال گذشته ابتدا اعداد مختلط را تعریف و روش ضرب این اعداد را بررسی کرده و سپس به…

توسط سعید غریبی

تفریق اعداد مختلط در سی شارپ (Complex Number)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تفریق اعداد مختلط در سی شارپ همراهی کنید. طبق روال گذشته ابتدا اعداد مختلط را تعریف و روش تفریق این اعداد را بررسی کرده و سپس به…

توسط سعید غریبی

جمع اعداد مختلط در سی شارپ (Complex Numbers)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جمع اعداد مختلط در سی شارپ همراهی کنید. طبق روال گذشته ابتدا اعداد مختلط را تعریف و روش جمع این اعداد را بررسی کرده و سپس به…

توسط سعید غریبی

ریشه معادله درجه دو در سی شارپ (Quadratic equation)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش محاسبه ریشه معادله درجه دو در سی شارپ همراهی کنید. معادلات درجه دو در ریاضیات کاربردهای فراوانی داشته و در این قسمت به پیاده سازی ریشه این…

توسط سعید غریبی

عدد آرمسترانگ در سی شارپ (ArmStrong Number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش برنامه عدد آرمسترانگ در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آموزش if حلقه for عدد آرمسترانگ عدد آرمسترانگ به عددی گفته…

توسط سعید غریبی

مثلث خیام پاسکال در سی شارپ (Pascal Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث خیام پاسکال در سی شارپ همراهی کنید.پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با آرایه آشنایی با for مثلث خیام پاسکال مثلت خیام (Pascal’s…

توسط سعید غریبی

عدد اول در سی شارپ (Prime Numbers)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش عدد اول در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد اول عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از…

توسط سعید غریبی

واروخوانه در سی شارپ (Palindrome in Csharp)

در این قسمت تیم کدگیت را با توضیح واروخوانه در سی شارپ (palindrome) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با حلقه و روش بازگشتی است. واروخوانه (palindrome) قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با…

توسط سعید غریبی

کد گری در سی شارپ (Gray Code In Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کد گری در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با روش بازگشتی آشنایی با if کد گری…

توسط سعید غریبی

مثلث فلوید در سی شارپ (Floyd Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث فلوید در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با متد مثلث فلوید مثلث فلوید یک مثلث…