java, الگوریتم زمان‌بندی, الگوریتم زمان‌بندی در جاوا, جاوا

الگوریتم زمان‌بندی LJF در جاوا (Longest Job First)

الگوریتم زمان‌بندی LJF در جاوا

این جلسه ما را با ادامه آموزش الگوریتم‌های زمان‌بندی همراهی کنید. در این قسمت به آموزش الگوریتم زمان‌بندی LJF در جاوا می‌پردازیم. ابتدا این الگوریتم را معرفی و سپس به پیاده‌سازی آن خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید:

 1. الگوریتم Round Robin در جاوا
 2. الگوریتم FCFS در جاوا
 3. الگوریتم SJF در جاوا
 4. متد در جاوا
 5. Arraylist در جاوا
 6. شی گرایی در جاوا
 7. مرتب سازی حبابی در جاوا
 8. Constructor در جاوا
 9. حلقه for در جاوا
 10. حلقه while در جاوا
 11. If در جاوا

الگوریتم زمان‌بندی LJF

Longest Job First یا به اختصار LJF یک الگوریتم زمان‌بندی در سیستم عامل است. در این الگوریتم، همه فرآیند‌ها بررسی و از بین فرایندهای منتظر در صف اجرا، فرایندی انتخاب می‌شود که به طولانی‌ترین زمان برای اجرا شدن(burst Time) نیاز داشته باشد. به این جا به چند ویژگی LJF اشاره می‌کنیم:

 • در این الگوریتم می‌تواند Starvation رخ دهد.
 • زمان اتمام فرآیندها نزدیک به یکدیگر است.
 • این روش مقدار Average time بالا است.

پیاده‌سازی الگوریتم زمان‌بندی LJF در جاوا

برای پیاده سازی الگوریتم زمان‌بندی LJF در جاوا مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 1. فرآیند‌های خود را تعریف می‌کنیم.
 2. بر اساس arrival Time ، فرآیند‌ها را وارد صف انتظار می‌کنیم.
 3. فرآیند‌های درون صف انتظار را بر اساس Burst Time مرتب می‌کنیم(به صورت نزولی).
 4. به طولانی‌ترین فرآیند CPU اختصاص می‌یابد.
 5.  مراحل 2 تا 5 را تا زمان اتمام فرآیند‌ها ادامه می‌دهیم.

کد الگوریتم LJF در جاوا به صورت زیر است:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
public class LJF {
	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<Process> p = new ArrayList<>();
		p.add(new Process(1, 6, 1));
		p.add(new Process(2, 8, 1));
		p.add(new Process(3, 7, 2));
		p.add(new Process(4, 3, 3));
		
		
		LJF(p);
		CalWaitingTime(p);
		CalTurnAroundTime(p);
		display(p);
	}
	private static void CalTurnAroundTime
(ArrayList<Process> p) {
		for (int i = 0; i < p.size(); i++) {
			p.get(i).tat = p.get(i).waiting_time + p.get(i).bt;
		}
	}
	public static void display(ArrayList<Process> p) {
		System.out.println
("Processes " + " Burst time " + " Waiting time " +
" Turn around time" + " Completion Time "+ " Arrival Time");
		for (int i = 0; i < p.size(); i++) {
			System.out.println
(" " + p.get(i).pid + "\t\t" + p.get(i).bt +
"\t\t " + p.get(i).waiting_time + "\t\t "+ p.get(i).tat +
"\t\t" + p.get(i).completion_time + "\t\t" + p.get(i).art);
		}
		
		
	}
	public static void LJF(ArrayList<Process> AllProcess) {
		ArrayList<Process> waitingProcess = new ArrayList<>();
		int time = 0;
		int complete_process = 0;
		while (AllProcess.size() != complete_process) {
			CheckArrivalTime
(AllProcess, waitingProcess, time);
			if (waitingProcess.size() <= 0) {
				time++;
				continue;
			}
			Sort(waitingProcess);
			Process LongestProcess = waitingProcess.get(0);
			time += LongestProcess.bt;
			LongestProcess.completion_time = time;
			LongestProcess.is_finished = true;
			waitingProcess.remove(0);
			complete_process++;
		}
	}
	public static void CalWaitingTime(ArrayList<Process> p) {
		for (int i = 0; i < p.size(); i++) {
			Process p1 = p.get(i);
			p1.waiting_time = p1.completion_time - p1.bt - p1.art;
			if (p1.waiting_time < 0) {
				p1.waiting_time = 0;
			}
		}
	}
	public static void Sort(ArrayList<Process> waitingProcess) {
		for (int i = 0; i < waitingProcess.size(); i++) {
			for (int j = 0; j < waitingProcess.size() - 1; j++) {
				Process p1 = waitingProcess.get(j);
				Process p2 = waitingProcess.get(j + 1);
				if (p2.bt > p1.bt) {
					Collections.swap(waitingProcess, j, j + 1);
				}
			}
		}
	}
	public static void CheckArrivalTime
(ArrayList<Process> Process,
			ArrayList<Process> waitingProcess, int time) {
		for (int i = 0; i < Process.size(); i++) {
			Process p = Process.get(i);
			if (p.art <= time && !p.addTowaiting) {
				p.addTowaiting = true;
				waitingProcess.add(p);
			}
		}
	}
}

ما برای پیاده‌سازی الگوریتم LJF از دو کلاس زیر استفاده کردیم:

 • Process: این کلاس برای تعریف یک فرآیند استفاده می‌شود و مواردی همچون Burst Time، arrival Time و waiting time و …. در آن تعریف شده است.
 • LJF: در این کلاس الگوریتم LJF پیاده سازی شده است.

متدهای کد فوق شامل موارد زیر است:

 • CheckArrivalTime: این متد زمان ورود فرآیندها را به صف انتظار بررسی می‌کند.
 • Sort: این متد صف انتظار ما را با روش مرتب سازی حبابی، مرتب می‌کند(به صورت نزولی).
 • CalWaitingTime: محاسبه waiting time فرآیندها در این متد انجام می‌شود.
 • LJF: با کمک متدهای موارد بالا، الگوریتم LJF در این متد به اجرا در می‌آید.
 • Display: جهت نمایش فرآیند ها در خروجی از display استفاده می‌شود.

متغیرهای کد فوق:

 •  AllProcess یا p یا process: تمامی فرآیندها در Arraylist به نام AllProcess (p یا process) ذخیره می‌شوند.
 • waitingProcess: منظور صف انتظار ما است.
 • Bt: منظور burst time فرآیند است.
 • Art: منظور arrival Time است.
 • Tat: منظور turn around time است.

خروجی کد فوق به صورت زیر است:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *