در این آموزش تیم کدگیت را با معرفی ده کتابخانه برتر جاوا همراهی کنید.

هسته

کتابخانه هایی که به عنوان هسته میتوان در جاوا معرفی کرد به ترتیب موارد زیر هستند:

 1. Apache Commons Lang
 2. Lang
 3. Google Guava

HTML & XML Parser

کتابخانه های parser در جاوا شامل موارد زیر هستند:

 1. Jsoup
 2. STaX

Web Frameworks

فریمورک های وبی در جاوا :

 1. Spring
 2. Struts 2
 3. Tapestry
 4. Strips
 5. Google Web Toolkit

چارت و گزارشگیری

کتابخانه های چارت و گزارشگیری در جاوا:

 1. JFreeChart
 2. JFreeReport
 3. JGraphT

Windowing Libraries

کتابخانه های windowing شامل :

 1. SWING
 2. SWT

GUI FrameWork

فریمورکهای GUI :

 1. Eclipse RCP

Natural Language Processing

کتابخانه های NLP :

 1. OpenNLP
 2. Stanford Parser

JSON

کتابخانه های Json:

 1. Jackson
 2. XStream
 3. Google Gson
 4. JSON-lib

Math

کتابخانه ریاضی در جاوا:

 1. Apache Commons Math

Logging

کتابخانه های Logging:

 1. Apache Log4j
 2. Logback
 3. The Simple Logging Facade for Java