در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ب م م در  c++  (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است.

ب م م

بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب م م بین دو عدد را عددی میگویند که بین مقسوم علیه های مشترک دو عدد، بزرگترین باشد. برای مثال ب م م دو عدد 4 و 8 میشود 4. ویژگی های بارز ب م م شامل موارد زیر هست:

  1. ب م م دو عدد یکسان میشود خود عدد
  2. ب م م هر عدد با صفر میشود صفر
  3. ب م م هر عدد با یک میشود 1

برای پیدا کردن ب م م روش ساده این است که تمامی مقسوم علیه های دو عدد را بنویسیم و بزرگترین عددی که بین آن دو مشترک هست را ب م م انتهاب کنیم.

پیاده سازی ب م م در c++

برای پیاده سازی ب م م در c++ ما ایتدا نیاز به دو عدد داریم که آنها را a و b مینامیم. برای پیاده سازی ما از این روش استفاده میکنیم که عدد کوچکتر را در نظر میگیریم و تمامی اعداد بین 1 تا عدد کوچکتر را بر هر دو عدد تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر شد ما آن عدد را به عنوان ب م م در نظر میگیریم. توجه داشته باشید که ما از عدد کوچکتر شروع میکنیم و یکی یکی به پایین حرکت میکنیم.

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int GCD(int a , int b);
int main() {

    int a = 21;
    int b = 20;
    int gcd = GCD(a, b);
    printf("%d",gcd);
    return 0;
}

int GCD(int a, int b) {
    int gcd = 0;

    if (a == 0 || b == 0) {
        gcd = 0;
    } else {
        if (a > b) {
            for (int i = b; i > 0; i--) {
                if (a % i == 0 && b % i == 0) {
                    gcd = i;
                    break;
                }

            }
        } else if (a < b) {
            for (int i = a; i > 0; i--) {
                if (a % i == 0 && b % i == 0) {
                    gcd = i;
                    break;
                }

            }
        } else {
            // a == b
            gcd = a;
        }

    }
    return gcd;
}

Download “دانلود سورس پروژه ب م م در c++” GCD-www.codegate.ir_-1.rar – 136 بار دانلود شده است – 53 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir