آموزش ++c, زبان c++

ب م م در c++ (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

ب م م در c++

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ب م م در  c++  (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است.

ب م م

بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب م م بین دو عدد را عددی میگویند که بین مقسوم علیه های مشترک دو عدد، بزرگترین باشد. برای مثال ب م م دو عدد 4 و 8 میشود 4. ویژگی های بارز ب م م شامل موارد زیر هست:

 1. ب م م دو عدد یکسان میشود خود عدد
 2. ب م م هر عدد با صفر میشود صفر
 3. ب م م هر عدد با یک میشود 1

برای پیدا کردن ب م م روش ساده این است که تمامی مقسوم علیه های دو عدد را بنویسیم و بزرگترین عددی که بین آن دو مشترک هست را ب م م انتهاب کنیم.

پیاده سازی ب م م در c++

برای پیاده سازی ب م م در c++ ما ایتدا نیاز به دو عدد داریم که آنها را a و b مینامیم. برای پیاده سازی ما از این روش استفاده میکنیم که عدد کوچکتر را در نظر میگیریم و تمامی اعداد بین 1 تا عدد کوچکتر را بر هر دو عدد تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر شد ما آن عدد را به عنوان ب م م در نظر میگیریم. توجه داشته باشید که ما از عدد کوچکتر شروع میکنیم و یکی یکی به پایین حرکت میکنیم.

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int GCD(int a , int b);
int main() {

  int a = 21;
  int b = 20;
  int gcd = GCD(a, b);
  printf("%d",gcd);
  return 0;
}

int GCD(int a, int b) {
  int gcd = 0;

  if (a == 0 || b == 0) {
    gcd = 0;
  } else {
    if (a > b) {
      for (int i = b; i > 0; i--) {
        if (a % i == 0 && b % i == 0) {
          gcd = i;
          break;
        }

      }
    } else if (a < b) {
      for (int i = a; i > 0; i--) {
        if (a % i == 0 && b % i == 0) {
          gcd = i;
          break;
        }

      }
    } else {
      // a == b
      gcd = a;
    }

  }
  return gcd;
}

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *