java, آموزش قدم به قدم جاوا, جاوا

حلقه for در جاوا (for loop)

حلقه for در جاوا

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش حلقه for در جاوا میپردازد. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد.

حلقه‌ها

در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند بار اجرا کنید. به طور کلی گاهی اوقات دستوراتی هستند که میخواهیم به ترتیب اجرا کنیم. زبان های برنامه نویسی ساختار کنترلی مختلفی برای اجرای چنین دستوراتی فراهم آورده اند.

حلقه ها اجازه اجرای دستور یا گروهی از دستورات را برای چندین بار به ما میدهند دیاگرام حلقه به صورت زیر است.

در جاوا حلقه، نوعهای مختلفی دارد که  شامل موارد زیر است:

  1. حلقه while
  2. حلقه do while
  3. حلقه for

در این قسمت به آموزش حلقه for در جاوا میپردازیم.

حلقه for در جاوا

در جاوا ساختار حلقه for به صورت زیر است:

for ( start_value; loop condition; increment_number ) {
//YOUR_CODE_HERE
}

همانطور که میبینید حلقه for  سه پارامتر میگیرد:

  1. Start value : در این قسمت ما مقدار دهی اولیه برای حلقه را انجام میدهیم.(معمولا تعریف شمارنده حلقه و مقدار دهی آن)
  2. Loop condition : شرط حلقه است بدین صورت که تا موقعی که این شرط درست باشد حلقه به کار خود ادامه میدهد در غیر این صورت برنامه از حلقه خارح میشود.
  3. Increment number : این قسمت برای شمارنده حلقه است که هر بار اضافه یا کم می شود.

قسمت loop condition و increment number در هر دور حلقه اجرا میشود و start value فقط باره اول اجرا میشود.

مثال حلقه for

در مثال حلقه for در جاوا ما یک شمارنده به نام i تغریف کردیم به آن مقدار اولیه 0 دادیم. شرط حلقه قرار دادیم تا موقعی که i<10 است در قسمت آخر هم هر بار یکی به شمارنده اضافه میکنیم.

		for (int i = 00; i < 10; i++) {
			System.out.println(i);
		}

خروجی برنامه بالا به صورت زیر است.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

کد زیر ما یک حلقه ای نوشتیم که 100 بار واژه hello را چاپ کند.

		for (int i = 00; i < 100; i++) {
			System.out.println("hello");
		}

قسمتی از خروجی کد

hello

hello

hello

hello

hello

hello

hello

hello

hello

گاهی اوقات ما نیاز داریم شمارنده بجای یکی یکی اضافه شدن، مقدار آن یکی یکی کم شود. کد زیر مثال بالا را با شمارنده کم شونده نشان می دهد.

		for (int i = 100; i > 00; i--) {
			System.out.println("hello");
		}

 

همانطور که میبینید شمارنده i از 100 شروع شده و شرط حلقه تا موقعی هست که شمارنده بزرگتر از صفر است و در قسمت آخر یکی از شمارنده کم میکنیم در هر بار اجرا حلقه.

در زیر مثال هایی پیچیده تری آمده که اجرای آنها را به شما میسپاریم.

		for (int i = 00 , j = 10; i < 10; i++, j--) {
			System.out.println(j);
			
		}
		
		for (int i = 00;i < 100 ; ) {
			System.out.println(i);
		}
		
		for (int i = 00; ; i++) {
			System.out.println(i);
		}
		
		for (int i = 00; ; ) {
			System.out.println(i);
		}
		
		for (;;) {
			System.out.println("hello");
		}

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *