توسط سعید غریبی

حلقه while در پایتون (While Loop in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در پایتون همراهی کنید. ابتدا حلقه while و نحوه کار با آن را توضیح داده سپس به پیاده سازی چند مثال در پایتون خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

حلقه for در پایتون (For Loop in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش حلقه for در پایتون همراهی کنید. حلقه for در بسیاری از برنامه‌ها به عنوان یک دستور پایه‌ای به شمار می‌آید. این جلسه علاوه بر توضیح دستور for،…

توسط سعید غریبی

دستور continue در سی پلاس پلاس (Continue Statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور continue در  سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if حلقه ها در برنامه نویسی…

توسط سعید غریبی

حلقه do while در ++c (آموزش Loop in cplusplus)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه do while در ++c همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را…

توسط سعید غریبی

دستور break در جاوا (Break statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور break در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با if آشنایی با for آشنایی با while آشنایی با switch حلقه…

توسط سعید غریبی

حلقه while در c++(آموزش While loop)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در c++ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با c++ است. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی…

توسط سعید غریبی

حلقه for در c++ (آموزش loop control)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه for در c++ همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند…

توسط سعید غریبی

حلقه do while در سی شارپ (do while loop)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه do while در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد…

توسط سعید غریبی

حلقه while در سی شارپ (while loop)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی ابتدایی با سی شارپ است. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که…

توسط سعید غریبی

حلقه for در سی شارپ (loop control #c)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش حلقه for در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. حلقه‌ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید…