توسط سعید غریبی

مرتب‌سازی کلوچه‌ای در سی شارپ (Pancake Sort)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش مرتب‌سازی کلوچه‌ای در سی شارپ (Pancake Sort) همراهی کنید. در ابتدای این آموزش مرتب‌سازی کلوچه‌ای را معرفی و الگوریتم آن را توضیح خواهیم داد. در انتها این…

توسط سعید غریبی

مرتب سازی انتخابی در سی شارپ (Selection Sort)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش مرتب سازی انتخابی در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش کار با آرایه و متد در سی شارپ است. مرتب سازی انتخابی مرتب‌سازی انتخابی یکی از…

توسط سعید غریبی

مرتب سازی سریع در سی شارپ (Quick Sort)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مرتب سازی سریع در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و آرایه در سی شارپ و آشنایی با روش بازگشتی است. مرتب سازی…

توسط سعید غریبی

مرتب سازی ادغامی در سی شارپ (Merge Sort)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش مرتب سازی ادغامی در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه آشنایی با روش بازگشتی، آرایه و متد است. مرتب سازی ادغامی مرتب‌سازی ادغامی یک الگوریتم مرتب‌سازی تطبیقی با…

توسط سعید غریبی

مرتب سازی درجی در سی شارپ (Insertion Sort)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مرتب سازی درجی در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با آرایه و توابع هست. مرتب سازی درجی مرتب‌ساز درجی (Insertion Sort)  یک الگوریتم مرتب‌سازی ساده بر…