توسط سعید غریبی

k نزدیکترین همسایه در پایتون (KNN in Python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش k نزدیکترین همسایه در پایتون (KNN) همراهی کنید. در ابتدای این جلسه الگوریتم KNN را توضیح و سپس به پیاده سازی آن در پایتون به کمک کتابخانه…