توسط سعید غریبی

Thread در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش، تیم کدگیت را با آموزش Thread در جاوا همراهی کنید. این آموزش نیاز به آشنایی با تعاریف مقدماتی جاوا وجود دارد. تعاریفی مانند: آشنایی با شی گرایی متد ارث بری Inner class…