توسط سعید غریبی

مانیتور در جاوا (MultiThreading in Java)

اگر شما درس سیستم عامل را در دانشگاه خوانده باشید حتما به یاد دارید که مانیتور ها یکی از موضوعات مهم در همزمانی سیستم عامل است.در جاوا نیز مانیتورها استفاده میشود. در این تیم کدگیت…