توسط سعید غریبی

if در پایتون (if statement in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش شرط if در پایتون همراهی کنید. شرط if یکی از اصول زبان‌های برنامه‌نویسی بوده و در این جلسه به توضیح این دستور خواهیم پرداخت. این آموزش پیش‌نیاز…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی switch در c++ (آموزش switch statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور شرطی switch در c++ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش، آشنایی با if در c++ است. ساختار تصمیم‌گیری در آموزش های قبل درباره ساختار تصمیم گیری و…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی if در c++ (آموزش if statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور شرطی if در c++  همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی c++ و آشنایی با c++ است. تصمیم گیری در c++ ساختار تصمیم گیری بدین…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی if در سی شارپ (control statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور شرطی if در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی سی شارپ و آشنایی با سی شارپ است. تصمیم گیری در سی شارپ ساختار…