توسط سعید غریبی

ب م م در c++ (بزرگترین مقسوم علیه مشترک)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ب م م در  c++  (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است. ب م م بزرگترین…