توسط سعید غریبی

دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا (DFS in Java)

دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا در این قسمت تیم کدگیت فایل دانلود دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا را آماده کرده است. برای اجرای پروژه، کافیست فایل دانلود شده را به پروژه…

توسط سعید غریبی

مرتب سازی توپولوژیکی در جاوا (Topological Sort)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مرتب سازی توپولوژیکی در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: جست و جوی اول عمق در جاوا رابط برنامه‌نویسی گراف جهت دار…

توسط سعید غریبی

رابط برنامه نویسی گراف وزندار (Edge Weighted Graph)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رابط برنامه نویسی گراف وزندار همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با گراف آشنایی با لیست پیوندی در جاوا Iterator در جاوا…

توسط سعید غریبی

گراف در جاوا (Graph implementation)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش پیاده سازی گراف در جاوا همراهی کنید. شکل زیر یک گراف ساده هست که شامل 6 یال و 5 راس است.  برای پیاده سازی گراف در جاوا…

توسط سعید غریبی

مولفه همبندی در جاوا (Connected Component)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش مولفه همبندی در جاوا (connected component)همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش، آشنایی با جستجوی اول عمق و رابطه برنامه نویسی گراف و صف است. مولفه همبندی (connected component)…

توسط سعید غریبی

هیپ در جاوا (heap implementation)

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح هیپ (heap) یا هرم در جاوا همراهی کنید. برای درک بهتر این آموزش پیشنهاد می شود آموزش های قبلی ساختمان داده مانند لینک لیست یا پشته را…

توسط سعید غریبی

درخت جستجوی دودویی در جاوا (Binary Search Tree)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش درخت جستجوی دودویی در جاوا با همراهی کنید. پیش نیاز این قسمت شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با if آشنایی با for آشنایی با…

توسط سعید غریبی

جستجوی اول عمق در جاوا (Depth First Search)

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح جستجوی اول عمق در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش، رابط برنامه نویسی گراف است که در آموزش قبل به توضیح آن پرداختیم. جستجوی اول عمق…

توسط سعید غریبی

جستجوی اول سطح در جاوا (Breadth First Search)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جستجوی اول سطح در جاوا همراهی کنید. این آموزش پیش نیازهای زیر را دارد: رابط برنامه نویسی گراف پشته صف آشنایی با گراف آشنایی با لیست پیوندی…

توسط سعید غریبی

رابط برنامه نویسی گراف (Graph Api)

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح و پیاده سازی رابط برنامه نویسی گراف همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با گراف آشنایی با لیست پیوندی در جاوا Iterator…