توسط سعید غریبی

چرخش تصاویر در سی شارپ (Image Rotation)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش چرخش تصاویر در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. در این جلسه ابتدا فرمول نحوه چرخش یک تصویر را توضیح داده سپس به پیاده سازی آن در…

توسط سعید غریبی

تبدیل Affine در سی شارپ (Affine Transformation)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل Affine در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ابتدای این جلسه تبدیل Affine را معرفی می‌کنیم و در خصوص نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد.…

توسط سعید غریبی

تبدیل سبز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سبز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در سی شارپ، این آموزش به معرفی تبدیل سبز رنگ خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

تبدیل قرمز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل قرمز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در سی شارپ، این آموزش به معرفی تبدیل قرمز رنگ خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

تبدیل توانی در سی شارپ (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل توانی در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. ابتدا بهبود تصاویر را تعریف کرده و در ادامه تبدیل توانی را پیاده سازی خواهیم کرد. پیش نیاز…

توسط سعید غریبی

تبدیل لگاریتمی در سی شارپ (Logarithmic transformation)

در این قسمت تیم کدگیت  را با آموزش تبدیل لگاریتمی در سی شارپ همراهی کنید. در ابتدا تبدیل لگاریتمی را معرفی کرده و سپس یک مثال واقعی از این تبدیل خواهیم زد. پیش نیاز این…

توسط سعید غریبی

تبدیل سپیا رنگ در سی شارپ (Convert to Sepia)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سپیا رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. آموزش‌های گذشته پردازش تصویر در مورد تبدیل‌های سبز، قرمز و آبی رنگ صحبت شد در ادامه همین…

توسط سعید غریبی

ساخت تصویر معکوس در سی شارپ (Mirror Image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در سی شارپ همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر، مبانی خواندن و نوشتن یک عکس در سی شارپ بیان شد در این قسمت…

توسط سعید غریبی

ساخت پیکسل‌های تصادفی در سی شارپ (Random Pixel)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت پیکسل‌های تصادفی در سی شارپ همراهی کنید. در آغاز آموزش توضیح کوتاهی در مورد ساخت پیکسل‌های تصادفی داده و سپس به پیاده سازی کد آن خواهیم…

توسط سعید غریبی

الگوریتم فیلتر میانه در سی شارپ (Median Filter)

در این جلسه تیم کدگیت را با یکی دیگر از آموزش‌های پردازش تصویر یعنی « الگوریتم فیلتر میانه در سی شارپ » همراهی کنید. قبل از شروع آموزش طبق روال آموزش‌های گذشته پیش‌نیازهای این جلسه…