در این قسمت تیم کدگیت فیلم آموزش خواندن تصاویر در پایتون را برای شما آماده کرده است. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv تصاویر ذخیره شده را می‌خوانیم. پیشنهاد می کنم پیش از دیدن آموزش، آموزش گذشته یعنی جلسه اول پردازش تصویر در پایتون را مطالعه کنید.