در این جلسه تیم کدگیت به آموزش ب م م در جاوا (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) میپردازیم. پیش نیاز این آموزش ، آشنایی با متد و دستور شرطی if است.

ب م م

بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب م م بین دو عدد را عددی میگویند که بین مقسوم علیه های مشترک دو عدد، بزرگترین باشد. برای مثال ب م م دو عدد 4 و 8 میشود 4. ویژگی های بارز ب م م شامل موارد زیر هست:

  1. ب م م دو عدد یکسان میشود خود عدد
  2. ب م م هر عدد با صفر میشود صفر
  3. ب م م هر عدد با یک میشود 1

برای پیدا کردن ب م م روش ساده این است که تمامی مقسوم علیه های دو عدد را بنویسیم و بزرگترین عددی که بین آن دو مشترک هست را ب م م انتخاب کنیم.

پیاده سازی ب م م در جاوا

برای پیاده سازی ب م م در جاوا ما ایتدا نیاز به دو عدد داریم که آنها را a و b مینامیم. برای پیاده سازی ما از این روش استفاده میکنیم که عدد کوچکتر را در نظر میگیریم و تمامی اعداد بین 1 تا عدد کوچکتر را بر هر دو عدد تقسیم میکنیم اگر باقیمانده صفر شد ما آن عدد را به عنوان ب م م در نظر میگیریم. توجه داشته باشید که ما از عدد کوچکتر شروع میکنیم و یکی یکی به پایین حرکت میکنیم.

public class GCD {

	public static void main(String[] args) {
		int a = 10;
		int b = 10;

		int gcd = GCD(a, b);
		System.out.println(gcd);
	}

	private static int GCD(int a, int b) {
		int gcd = 0;

		if (a == 0 || b == 0) {
			gcd = 0;
		} else {
			if (a > b) {
				for (int i = b; i > 0; i--) {
					if (a % i == 0 && b % i == 0) {
						gcd = i;
						break;
					}

				}
			} else if (a < b) {
				for (int i = a; i > 0; i--) {
					if (a % i == 0 && b % i == 0) {
						gcd = i;
						break;
					}

				}
			} else {
				// a == b
				gcd = a;
			}

			
		}
		return gcd;
	}
}

Download “دانلود پروژه ب م م در جاوا”

GCD-LCMwww.codegate.ir_.rar – 356 بار دانلود شده است – 3,33 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir