کوییز پایتون (نوع داده)

به کوییز پایتون (نوع داده) خوش آمدید:

در پایتون ماکزیمم مقدار برای integer برابر است با:1- 63^2 (دو به توان 63 منها یک)
کدامیک از گزینه های زیر نمایش عدد a5 به صورت هگزادسیمال در پایتون می باشد؟
در پایتون مقدار زیر چگونه نمایش داده می شود؟12-^10 * 3.2
کدامیک از گزینه های زیر نمایش رشته foo’bar در پایتون می باشد؟ (میتواند یک یا چند گزینه صحیح باشد)
خروجی دستور زیر چیست؟

('print(r'foo\\bar\nbaz

کدامیک از توابع زیر از توابع داخلی (Built-in Function) پایتون نمی باشد؟