کوییز پایتون (دستورات شرطی)

به کوییز پایتون (دستورات شرطی) خوش آمدید:

در زبان پایتون ساختار کنترلی(شرطی):
کدامیک از دستورات زیر به درستی اجرا نمی‌شود؟
کدامیم از موارد زیر مشخص کننده پایان یک بلاک کد در پایتون می باشد؟
خروجی برنامه زیر به چه صورت است؟آیا کد زیر منجر به خطا keyerror خواهد شد؟
کدامیک از دستوات زیر در صورت تعریف صحیح x و y ، صحیح می باشد؟