کوییز دوم جاوا

به کوییز دوم جاوا خوش آمدید:

کدام یک از عملگرهای زیر دو مقدار را با هم مقایسه می‌کنند؟

کدام یک از موارد زیر برای تعریف آرایه استفاده می‌شود؟

اندیس آرایه از چه عددی شروع می‌شود؟

چگونه یک متد را در جاوا تعریف می‌کنیم؟

چگونه یک متد را در جاوا صدا می‌زنیم؟

کلمه کلیدی که برای ساخت کلاس استفاده می‌شود چیست؟

روش درست ایجاد شی به نام myObj از کلاس MyClass چیست؟

در جاوا امکان ارث بری از متدها و فیلدهای عمومی (Attrinutes) از یک کلاس به کلاس دیگر وجود دارد.

کدام متد برای پیدا کردن ماکزیمم دو عدد استفاده می‌شود؟

کدام عملگر برای ضرب اعداد استفاده می‌شود؟