کوییز دستور شرطی if در سی پلاس پلاس

به کوییز دستور if در سی پلاس پلاس خوش آمدید:

کدام یک از عبارات زیر عملگر منطقی And می‌باشد؟
جواب گزاره (1 && (0 || 1)!)! چیست؟
کدام یک از گزینه های زیر نحوه نوشتار دستور if می‌باشد؟
خروجی کد زیر به چه صورت می باشد؟
در صورتی که x=10 و y=5 و z=2 باشد خروجی دستور زیر چگونه است؟

z+1>=3 || x+1<z*10 && y+3>7

خروجی کد زیر در صورتی که 5=a باشد چگونه است؟