کوییز جاوا

به کوییز اول جاوا خوش آمدید:

جهت نمایش خروجی “Hello World” از چه دستوری در جاوا استفاده می‌شود؟

Java کوتاه شده برای JavaScript است.

چگونه در جاوا یک کامنت ایجاد می‌شود؟

کدام متغیر زیر یک متن را در جاوا ذخیره می‌کند؟

چگونه یک متغیر با مقدار 5 را در جاوا ایجاد می‌کنیم؟

چگونه یک متغیر اعشاری با مقدار 2.8 ایجاد می‌کنیم؟

کدام متد طول یک رشته (String) را به ما می‌دهد.

کدام عملگر دو مقدار را با یکدیگر جمع می‌کند؟

مقدار متغیر یک رشته باید بین نقل قول (‘ ’) قرار گیرد

کدام یک از متدها حروف بزرگ کلمات یک رشته را به ما می‌دهد؟