کوییز جاوا (آرایه ها)

به کوییز جاوا (آرایه ها) خوش آمدید:

کدامیک از گزینه های زیر در مورد آرایه در جاوا نادرست است؟
خروجی کد زیر را پیش بینی کنید؟
خروجی کد زیر را پیش بینی کنید؟
خروجی کد زیر را پیش بینی کنید؟
خروجی کد زیر را پیش بینی کنید؟
خروجی کد زیر را پیش بینی کنید؟